Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů

Níže publikované obchodní podmínky /dále jen „OP“/ blíže vymezují pravidla pro uzavření kupní smlouvy v internetovém obchodě magicshield.cz – dále jen /prodávající/. Bližší informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci Kontakty ( http://www.magicshield.cz/kontakty ).

 1. Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel, resp. prodávající.
 2. Dodavatel/prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Kupující/odběratel/spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, neboli osoba fyzická, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným než podnikatelským účelem.
 4. Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby,
  a identifikuje se vůči prodávajícímu IČ a pod tímto IČ bude též konat právní úkony.

2. Cenové a kupní podmínky, objednávka, doprava

 1. Zboží je možné objednat přes e-shop prodávajícího nebo e-mailem na adrese info@magicshield.cz a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Telefonicky na infolince 604 355 666, pracovní doba uvedena v sekci Kontakty. Prvním krokem je vytvoření zakázky. Na základě zakázky, kterou prodávající potvrdí (nebo stornuje) pak v případě potvrzení vzniká objednávka a tímto momentem také kupní smlouva.
  Zakázka je přímým podkladem pro objednávku a následnou kupní smlouvu. Je tedy nezbytné, aby do ní kupující uvedl veškeré údaje tak, aby mohl prodávající případnou kupní smlouvu řádně plnit.
 2. Ceny v internetovém obchodě jsou smluvní. Kupující má možnost se před vytvořením zakázky seznámit s celkovou cenou. Tato cena bude uvedena jak v zakázce tak i v následném případném potvrzení objednávky. Kupující spotřebitel má právo se před zadáním zakázky informovat o skutečnosti, po jakou dobu zůstává cenová nabídka v platnosti. Ceny jsou konečné, tím se rozumí včetně DPH, PHE případně všech dalších poplatků, které musí spotřebitel uhradit pro získání zboží, vyjma poplatku za případné dopravné apod.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od plnění kupní smlouvy, stane-li se plnění nemožné, zboží se nevyrábí, změní-li se výrazně cena, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. Změna ceny vyhrazena - chybně uvedená cena, chyba systému, chybné zadání, lidský faktor vyšší moc apod. Výraznou změnou ceny se myslí především zvýšení ceny v rozpětí nad 3%. Abychom předešli zmatečnostem, doporučujeme provádět objednávky přes e-shop.
 4. Doprava a ceny dopravy:
  K dopravě využíváme služeb společnosti Česká pošta. Garance dodání do druhého pracovního dne od podání pro Balík do ruky a Balík na poštu v rámci celé České republiky. V případě Ekonomické dopravy je orientační doba dodání zásilky pět dnů. Zásilky jsou uloženy po dobu 7 dnů na nejbližší poště, ve větších městech na příslušné balíkové poště. Informace o aktuálním stavu balíku / dopravy získáte na stránkách http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php po zadání kódu balíku, jež Vám bude zaslán.

  Česká pošta Balík do ruky:

  •    při hotovostní platbě - dobírkou ... 129,- Kč
  •    https://www.ceskaposta.cz/sluzby/baliky/cr/balik-do-ruky
   

  Česká pošta Balík na poštu:

  •    při hotovostní platbě - dobírkou ... 99,- Kč
  •    https://www.ceskaposta.cz/sluzby/baliky/cr/balik-na-postu


  Osobní odběr - rezervace zboží na prodejně:

  •    Osobní odběr zboží na partnerských pobočkách Kotlářská 22 - Brno (prodejna FOKS Servis), Palackého 48 - Brno (prodejna Mobilmax), U Dálnice 777 - Modřice (prodejna Mobilmax - Olympia Brno), Náměstí Míru 83/6 - Svitavy (prodejna T-Mobile), Dukelská třída - Hradec Králové (prodejna Mobilmax - OC Atrium) je zdarma.
  •    Po předchozí objednávce z důvodu vyskladnění zboží na Vámi zvolenou prodejnu. Prosím vyčkejte na mail, který potvrdí, že je pro Vás zboží připraveno na prodejně.
  •    Zboží je pro Vás rezervováno po dobu pěti dnů ode dne vyskladnění na danou prodejnu, v případě nevyzvednutí je objednávka stornována. Pro prodloužení rezervace nás prosím kontaktujte.

  V případě zájmu o zaslání zboží do zahraničí nás prosím nejdříve kontaktujte http://www.magicshield.cz/kontakty ).

3. Bezpečnost, ochrana informací a osobních dat

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění KS a ke tvorbě marketingových akcí prodávajícího. Nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě. s výjimkou situace související s distribucí zboží či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména , dodací adresy apod.). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejména pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu 3A Investment, s.r.o. IČ: 03969118, Jiříkovská 1634/20, 66451, Šlapanice, případně emailem na adresu info@magicshield.cz nebo do datové schránky prodávajícího ID: 3f4cy6. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům a to zejména výše popsanou elektronickou formou.

4. Úhrada kupní ceny, platební podmínky

a)    platba v hotovosti při nákupu
b)    platba dobírkou
c)    platba převodem

Platební karty a platbu na fakturu se splatností ( vyjma institucí státní správy,bank a stálých klientů s dlouhodobou spoluprácí ) nepříjímáme.
Objednané zboží je majetkem prodávajícího až do úplného uhrazení kupní ceny a převzetí zboží kupujícím. V momentě převzetí zboží kupujícím přechází nebezpečí škody na zboží a s tím související odpovědnost na kupujícího.

5. Reklamace

Reklamace se řídí a blíže je vymezuje dokument „Reklamační řád" http://www.magicshield.cz/reklamace ), který je vydán v souladu s platnými zákony České republiky.
Reklamace poškozené zásilky, poškození obsahu zásilky, nesrovnalosti v obsahu, oznámí kupující neprodleně po převzetí zboží. Na pozdější reklamace nemusí prodávající brát zřetel.

6. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající potvrdí kupujícímu záruční list, pokud je u výrobku přiložen. U nikoliv spotřebitele může být za záruční list považován a dodáván pouze řádně vyplněný daňový doklad, případně faktura, doplněno o výrobní číslo produktu.
Prodávající má povinnost vystavit kupujícímu daňový doklad s rozpisem DPH. Převýší-li hodnota nákupu 10.000,-Kč vč. DPH pak fakturu. Při nižší částce nákupu účtujeme za požadavek vystavení faktury administrativní poplatek 300,-Kč vč. DPH. U objednávek s platbou převodem je faktura vždy zdarma.
Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže kupující odmítne objednané zboží převzít.
V případě zadání platby převodem má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit a objednávku stornovat pokud nebude platba připsána na účet prodávajícího připsána do pěti dnů od potvrzení objednávky.
Prodávající má právo po kupujícím, který nevyzvedl odeslanou zásilku vymáhat vzniklé náklady, především poštovné a balné, jakožto i další administrativní náklady s vymáháním spojené.

Dle zákona na ochranu osobních údajů se prodávající zavazuje k neposkytnutí osobních údajů třetím osobám.
Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud kupující včas a řádně nepřevezme objednané zboží. Případně není kupující schopen plnit finanční či jiné závazky plynoucí z kupní smlouvy.

7. Práva a povinnosti kupujícího

Převzít a zaplatit zboží v řádném termínu.
Informovat se o dodání zboží v případě prodlení třetích stran – kurýrní služba, pošta apod. a to tak, aby došlo k převzetí a řádnému zaplacení v termínu.
Nepřevezme-li kupující objednané zboží v termínu a bude chtít zboží zaslat opětovně, pak nese původní i další náklady na dodání v plné výši
Není-li prodávající schopen z jakýchkoliv důvodů plnit objednávku kupujícího, má kupující právo od objednávky odstoupit.

8. Záruční podmínky

Záruční podmínky se řidí Reklamačním řádem ( http://www.magicshield.cz/reklamace ) a platnými a účinnými zákony a předpisy České republiky.

9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto OP jsou platné a účinné od 1.1.2017 a ruší předchozí znění OP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit OP bez předchozího upozornění.
Dnem učinění závazné objednávky se obchodní podmínky prodávajícího stávají pro kupujícího závaznými v celém rozsahu.